Wnioski o dofinansowanie z ZUS

Chcesz poprawić warunki pracy w zakładzie a brak ci środków?

Skorzystaj z dofinansowania ZUS skierowanego na poprawę warunków BHP na stanowiskach pracy. Pomożemy Ci właściwie rozpoznać potrzeby w tym zakresie oraz przygotować wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany napodstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych)
 • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP
 • projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów
doradczych (w PLN) inwestycyjnych (w PLN) inwestycyjno-doradczych (w PLN)
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wniosek podlega ocenie formalnej, dokonywanej przez pracownika Zakładu oraz ocenie merytorycznej dokonywanej przez eksperta z dziedziny, której projekt dotyczy. Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu. Przekazanie środków następuje po podpisaniu umowy - w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ekspert dokonuje odbioru projektu. W terminie 30 dni po pozytywnym odbiorze następuje wypłata drugiej transzy.

DZIAŁANIA, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W PRZYPADKU PROJEKTÓW DORADCZYCH ORAZ INWESTYCYJNO- DORADCZYCH

  1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami

  2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak

 • czynniki chemiczne i pyły
 • czynniki biologiczne
 • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.)
 • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.)

Powyższe pomiary mogą być wykonywane wyłącznie jako element innych działań przewidzianych wnioskiem, np. ocena skuteczności działań inwestycyjnych, ocena ryzyka zawodowego, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej, itp., (w przypadku czynników szkodliwych pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria).

  3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków)

  4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy

  5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych

  6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej

  7. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

DZIAŁANIA, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W PRZYPADKU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ INWESTYCYJNO-DORADCZYCH

  1. Zakup i instalacja

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.)
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.)
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn)
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn)
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.)
 • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.)
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
 • maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane z przepisami prawnymi). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych
 • urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
 • wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie "n" nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
 • 2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej)

  3. modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.