Szkolenia przeciwpożarowe

Zanim pojawi się ogień..

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2a i 2b cytowanej ustawy. Uwaga dotyczy również realizacji obowiązku zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkoleń przeciwpożarowych).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (instrukcją bezpieczeństwapożarowego)
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2a i 2b cytowanej ustawy. Uwaga dotyczy również realizacji obowiązku zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkoleń przeciwpożarowych).

Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych

  1. Szkolenie wstępne – obejmuje pracowników nowo przyjmowanych i polega na zapoznawaniu ich z „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującą w obiektach

  2. Szkolenie okresowe – polega na zapoznaniu pracowników z:

 • zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy
 • zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
 • zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru
 • zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych
 • zasadami ewakuacji osób, za które odpowiedzialni są poszczególni pracownicy

Szkolenia organizujemy w formie kursu i ćwiczeń – na podstawie szczegółowego programu szkolenia. Podczas szkolenia stosujemy środki dydaktyczne, w szczególności prezentacje multimedialne, środki gaśnicze.

Prowadzący zajęcia posiada odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje.