Szkolenia pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - zadbaj o zdrowie pracowników.

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

Pracodawców zainteresowanych rozpowszechnieniem wśród swoich pracowników wiedzy z dziedziny pierwszej pomocy zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Szkolenie organizowane jest w formie pojedynczego spotkania i przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną. Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta, oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla klienta czasie trwania, od 3 do 8 godzin dydaktycznych.

Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych, które obejmują naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej itp.
Szkolenie  prowadzone jest w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz osób wytypowanych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.

Pracodawca zgodnie z wymogami art. 209.1 Kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
Na podstawie § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna potrafić:

 • właściwie ocenić sytuację
 • efektywnie wezwać pomoc
 • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

Szkolenie  prowadzone jest w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.

  Przykładowy program szkolenia

 • Aspekty prawne omawianych zagadnień
 • Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zatrzymanie czynności życiowych
 • Zadławienie ciałem obcym
 • Sytuacje groźne dla zdrowia i życia
 • Rany i oparzenia
 • Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia
 • Zestaw pierwszej pomocy
 • Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia
 • Organizacja postępowania na miejscu wypadku
 • Ocena zagrożenia na miejscu wypadku
 • Ocena obrażeń u poszkodowanych
 • Zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia
 • Przygotowanie osób poszkodowanych do transportu
 • Wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki