Szkolenia BHP

Szkolenia bhp to polisa na przyszłość

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie.

  Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu BHP
 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania  tej służby
 • pracodawców i osób kierującymi pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych

Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)

  Celem szkolenia okresowego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
 • regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
 • zagrożeniami występującymi w procesach pracy
 • zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków
  Realizując szkolenia zapewniamy:
 • programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk
 • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia
 • właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń

Co powinieneś wiedzieć o szkoleniach BHP?

Instruktaż ogólny ma na celu zapewnić uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp wynikającymi z Kodeksu pracy, układów zbiorowych pracy (ewentualnie regulaminów pracy), z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi na terenie danej firmy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Odbywają go:

 • nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Celem instruktażu stanowiskowego jest zapewnienie uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaż ten przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa powyżej
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu
 • studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż na każdym z nich.

Szkolenie okresowe opiera się na aktualizacji i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomieniu uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie to odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
 • pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Częstotliwość szkoleń okresowych

Szkolenia okresowe należy powtarzać. Ich częstotliwość uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy. I tak, szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku . Pozostali pracownicy powinni być przeszkalani minimum raz na 5 lat, a pracownicy administracyjno-biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Należy przy tym pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast w przypadku pozostałych pracowników- w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Egzamin

Szkolenie okresowe kończy egzamin, którego zadaniem jest sprawdzenie w jakim stopniu uczestnicy przyswoili wiadomości objęte programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Przeprowadza się go przed komisją, którą powołuje organizator szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu powinien zostać udokumentowany stosownym zaświadczeniem, którego odpis należy umieścić w aktach osobowych uczestnika szkolenia.