Postępowania powypadkowe

Wypadek - i co dalej?I. Obowiązki pracodawcy po wystąpieniu wypadku

Do chwili ustalenia przyczyn, okoliczności wypadku, miejsce zdarzenia powinno być zabezpieczone przed uruchomieniem urządzeń, a także dostępem osób niepowołanych. Pracodawca, wraz ze społecznym inspektorem pracy, wydaje zgodę na uruchomienie urządzeń i maszyn, a w razie zaistnienia wypadku śmiertelnego, zbiorowego, ciężkiego – zgoda jest wydawana po konsultacjach z prokuratorem i inspektorem pracy.

Zmiany w miejscu wypadku bez wcześniejszej zgody pracodawcy mogą być dokonywane tylko w razie konieczności ratowania osób, mienia, lub zapobiegnięciu niebezpieczeństwu.

Istnieje wiele metod identyfikacji zagrożeń i szacowania poziomu ryzyka zawodowego. Dobór metody oceny ryzyka zawodowego jest uzależniamy w dużej mierze od stosowanej w przedsiębiorstwie technologii oraz czynników środowiska pracy.
Pracodawca musi niezwłocznie zawiadomić właściwego pod względem miejsca zdarzenia inspektora pracy PIP oraz prokuratora jeżeli wypadek jest śmiertelny, ciężki lub zbiorowy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

II. Zespół powypadkowy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą.

Zadaniem dwuosobowego zespołu powypadkowego, powołanego przez pracodawcę, jest ustalenie przyczyn oraz okoliczności wypadku.

III. Protokół powypadkowy

Zadaniem zespołu powypadkowego jest sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku stanowi podstawę dla dochodzenia świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny.

Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku, po czym zatwierdza go pracodawca. W przypadku niedotrzymania terminu – w protokole musi być wskazana przyczyna opóźnienia. Do protokołu dołącza się wyjaśnienia poszkodowanego, informacje uzyskane od świadków, a także opinie specjalistów, oraz szkice i fotografie miejsc, a w przypadku rozbieżności między członkami zespołu powypadkowego, o jego treści decyduje pracodawca.

Obowiązkiem zespołu, oprócz sporządzenia protokołu, jest zapoznanie poszkodowanego z jego treścią przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, oraz poinformowanie poszkodowanego o prawie do wniesienia zażaleń i uwag. Poszkodowanemu, lub członkom rodziny poszkodowanego w razie wypadku śmiertelnego, przysługuje prawo wglądu do akt, a także sporządzania kopii czy odpisów, dokumentów związanych z wypadkiem.

Pracodawca zatwierdza protokół w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu, lub gdy ten nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół zespołowi powypadkowemu celem uzupełnienia i wyjaśnienia, który w ciągu 5 dni dokonuje uzupełnień.

Poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawnionemu członkowi jego rodziny, przysługuje prawo wystąpienia do właściwego sądu rejonowego z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu (na podst. art. 189 k.p.c.) Z powództwem tym może wystąpić również organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika.

Zamieszczenie w protokole uwagi, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy bądź występują okoliczności mające wpływ na prawo poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych, wymaga wnikliwego uzasadnienia i wskazania na to dowodów.   Od negatywnej decyzji organu rentowego przysługuje odwołanie. Odwołanie, od decyzji organów rentowych, wnosi się w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu decyzji do organu który wydał taką decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ.

IV. Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

    Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

  • oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia
  • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy
  • ustaleń sporządzającego kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Kartę wypadku pracodawca sporządza po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.