Ocena ryzyka zawodowego

Oceń ryzyko – pracuj bezpiecznie

Czym jest ryzyko zawodowe?
Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń na określonym stanowisku pracy związanym z wykonywaną pracą. Dotyczy ukazania strat i niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Ocena ryzyka zawodowego jest ukazaniem szczegółowych czynników szkodliwych, bądź czynników niebezpiecznych, które narażają na niebezpieczeństwo życie i zdrowie ludzi. Taka ocena służy do tego, by ograniczyć lub wyeliminować to, co działa na naszą niekorzyść.

    Wykonując ocenę ryzyka zawodowego należy:

  • zebrać niezbędne informacje,
  • przeanalizować zebrane informacje i zidentyfikować występujące na stanowisku pracy zagrożenia
  • oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami
  • ocenić, czy ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami można zaakceptować, biorąc pod uwagę ustalone kryteria
  • sformułować zalecenia odnośnie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe
  • skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wyniki oceny i poinformować pracowników o tych wynikach

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla wykonywanych w zakładzie prac, a w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, szkodliwych czynników biologicznych oraz zmianie organizacji pracy. Uwzględniać należy wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim przez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy oraz stosowania koniecznych środków profilaktycznych, a także informowania i szkolenia pracowników. Zadania dotyczące ograniczania ryzyka zawodowego są ukierunkowane na stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy jest podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego. Cel ten realizuje się poprzez eliminowanie lub ograniczanie wpływu zagrożeń na pracowników co jest możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich środków korygujących i profilaktycznych.

Istnieje wiele metod identyfikacji zagrożeń i szacowania poziomu ryzyka zawodowego. Dobór metody oceny ryzyka zawodowego jest uzależniany w dużej mierze od stosowanej w przedsiębiorstwie technologii oraz czynników środowiska pracy.
Właściwe przeprowadzenie oceny ryzyka oraz wskazanie jakie powinieneś zastosować środki profilaktyczne, prowadzi do ochrony zdrowia i życia pracowników w sposób bezpośredni i pośrednio - poprzez podnoszenie świadomości istnienia zagrożeń w miejscu pracy i promowanie bezpiecznej pracy.