Instrukcja bezpieczeństa pożarowego

Wystarczy jedna iskra..

Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 109, poz. 719 z 2010 r.).

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich – opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Z obowiązku sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zwolnione są jedynie obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną stefę pożarową nie przekracza 1000 m3
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2
 • podczas opracowania Planu Obiektu wraz z terenem przyległym należy uwzględnić obowiązkowo szereg danych graficznych, dotyczących m.in. usytuowania urządzeń przeciwpożarowych w budynku, warunków ewakuacji czy danych odnoszących się do parametrów budynku i terenu.

  Oferujemy profesjonalne opracowanie lub aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. IBP opracowywana jest indywidualnie dla każdego obiektu:

 • opracowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
 • zawiera dokumentację graficzną wymaganą przepisami
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać:

  1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem

  2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym

  3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

  4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane

  5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

  6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji

  7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami

  8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku
 • odległości od obiektów sąsiadujących
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem
 • podziału obiektu na strefy pożarowe
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków wyjść ewakuacyjnych
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji    gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony
 • 9. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję

  10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobuużytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej