Dobór środków ochrony indywidualnej

Bezpieczna praca zyskiem Twojej firmy

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.

Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą.

Pracownik jest zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej, dostarczonych przez pracodawcę.

Podział środków ochrony indywidualnej według ich ogólnego przeznaczenia

Nazwa grupy Symbol oznaczenia
Odzież ochronna U
Środki ochrony kończyn dolnych N
Sprzęt ochrony głowy G
Sprzęt ochrony twarzy i oczu T
Sprzęt ochrony układu oddechowego D
Sprzęt ochrony słuchu S
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości W
Środki izolujące cały organizm I
Środki ochrony kończyn górnych R

Środki ochrony indywidualnej - zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane dopiero wówczas, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Innymi słowy – należy przestrzegać zasady nadawania priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej, które powinny być odpowiednio dobrane do istniejącego zagrożenia i dopasowane do danego pracownika (co powinien zapewnić niezbędny system regulacji), nie powinny przy tym powodować, same z siebie, zwiększonego zagrożenia. Środki te, powinny uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika oraz warunki istniejące w danym miejscu pracy.

W szczególności środki ochrony indywidualnej powinny zapewniać wystarczającą, rzeczywistą ochronę przed występującymi zagrożeniami, w taki sposób, aby podczas używania w warunkach, do których są przeznaczone, pracownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności, zachowując równocześnie ochronę na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie.

Przez ochronę na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie (który np. powinien być wzięty pod uwagę przy zakupie tych środków), należy rozumieć poziom, powyżej którego niedogodności związane z noszeniem środków ochrony indywidualnej uniemożliwiają ich skuteczne używanie podczas narażenia na zagrożenia lub uniemożliwiają normalne wykonywanie czynności.

Przed wyborem i zakupem potrzebnych środków ochrony indywidualnej należy sprawdzić, czy spełniają one ”wymagania zasadnicze”, zapewniające bezpieczeństwo ich stosowania. Wymagania te, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).