Analiza stanu bhp

Sprawdź stan BHP swojej firmy

Obowiązek sporządzenia okresowej analizy stanu bhp wynika z § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten mówi, że do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Celem analizy jest ustalenie czy w danym okresie zostały zrealizowane wszystkie przewidziane prawem obowiązki, jakie trudności i problemy związane z bezpieczeństwem pojawiły się w tym czasie i w efekcie jakie wyzwania stoją przed pracodawcą w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa. Prawidłowe sporządzenie analizy pomoże w oszacowaniu kosztów jakie pracodawca będzie musiał ponieść w związku z planowanymi działaniami.

Obowiązek sporządzenia okresowej analizy stanu bhp wynika z § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z
2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten mówi, że do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Nie ma jasnych wytycznych co do zawartości dokumentu dotyczącego analizy i rozpatrywanych w niej zagadnień. Można opierać się w tym zakresie o funkcjonujące praktyki. Jednak należy pamiętać, że w efekcie należy dojść do propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych.
Analiza stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, porównaniem go z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości, dokonywaną na podstawie gruntownej znajomości poziomu bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie.

  W rocznej analizie zamieszczamy informacje o:

 • charakterze i rodzaju prowadzonej działalności, branży, technologii, produkcji, strukturze
 • stanie zatrudnienia
 • warunkach technicznych obiektów, budynków i stanowisk pracy
 • wyposażeniu technicznym, eksploatowanych maszynach, urządzeniach, sprzęcie i narzędziach,
 • sposobie transportu wewnątrz-zakładowego i sposobie magazynowania
 • stosowanych środkach szkodliwych i niebezpiecznych
 • pomiarach środowiska pracy (przekroczenia NDS, NDN – wyniki i ich interpretacja)
 • częstotliwości przeprowadzania kontroli stanu bhp, działaniach poprawy
 • prowadzonych rejestrach
 • stosowanych rozwiązaniach ochrony zbiorowej i sprzęcie ochrony indywidualnej
 • odzieży roboczej, obuwiu ochronnym oraz zasadach ich przydziału czy stosowania
 • warunkach dopuszczenia pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp, zapoznanie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy, obowiązujących zasadach i instrukcjach)
 • zatrudnianiu kobiet, młodocianych czy niepełnosprawnych (warunkach ich pracy)
 • kontrolach stanu bhp (wewnętrznych i zewnętrznych) z informacją o stwierdzonych uchybieniach oraz sposobie ich rozwiązania,
 • wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych (wraz z analizami przyczyn, ciężkości, częstotliwości, poniesionych kosztach, straty)
 • ochronie ppoż., w tym o rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów, instalacji gaśniczych)
 • oznaczeniu i zasadach ewakuacji

Analizując zebrane informacje o stanie bezpieczeństwa pracy w zakładzie – wskazać we wnioskach sposoby rozwiązania problemów i poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.